Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sonda Sports sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, Wrocław, ul. Wagonowa 2C, KRS: 0000506708, NIP: 8971798074.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b RODO do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych związanych z Umową w szczególności obowiązków podatkowych.

3. Dane będą mogły być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora.

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane:

a. przez 5 lat licząc od końca roku w którym zakończyła się Umowa;

b. do czasu przedawnienia lub wyegzekwowania roszczeń;

c. do czasu wycofania zgody, jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania danych osobowych.

6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów, osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych (pracownikom/współpracownikom) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w tym w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym i kancelariom notarialnym współpracującym z Administratorem oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe.

7. Przysługuje Klientowi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Przysługuje również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie może uniemożliwić realizację Umowy.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. W przypadku gdy Klient uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

"