Newsletter – Regulamin

REGULAMIN NEWSLETTERA I MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

 

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Spółka - SONDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 53-609, ul. Wagonowa 2C, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000506708, kapitał zakładowy w wysokości: 75 000, 00 zł, NIP: 8971798074.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Newsletter – materiały i informacje na temat bieżącej działalności spółki oraz artykuły znajdujące się na blogu Spółki przesyłane za pośrednictwem e-mail  oferty i informacje handlowe, marketingowe, promocyjne.

4. Marketing bezpośredni – działania polegające na przedstawianiu Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych.

 

II. PRZEDMIOT ŚWIADCZONEJ USŁUG

1. Przedmiotem świadczonych usług jest:

1.a. przesyłanie Użytkownikowi Newslettera;

1.b. przedstawienie Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych.

2. Usługi są bezpłatne.

3. Przesłanie Newsletteru odbywa się na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Przedstawienie informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych może odbyć się poprzez:

4.a. przesłanie wiadomości e-mail do Użytkownika;

4.b. Kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem połączeń telefonicznych;

4.c. przesłanie wiadomości tekstowych sms/mms.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Korzystanie z usług wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta e-mail;

2. Korzystanie z usług wymaga dostępu do:

2.a. komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 17 i wyższej; Safari w wersji 9.1.3 i wyższej; inną kompatybilna przeglądarkę internetowa z włączonymi plikami cookie;

2.b. urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym, Android w wersji 4.4 lub nowszej, iOS w wersji 8.0 lub nowszej w przypadku, gdy Użytkownik chce korzystać z usług za pomocą urządzenia mobilnego.

3. Celem zapisania się na usługi świadczone przez Spółkę Użytkownik powinien:

3.a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: https://sondasports.com/ poprzez wpisanie aktywnego adresu e-mail;

3.b. zaakceptować Regulamin i wytracić zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Potwierdzenie zamówienia usług następuje poprzez wejście w link znajdujący się w treści wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z usług oraz wycofać udzielone zgody wskazane w pkt 5 poprzez kliknięcie linku wypisz się zawartego w stopce każdego maila.

 

IV. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. W zakresie ochrony danych osobowych oraz plików cookie odsyłamy do Polityki Prywatności.

 

V. POSTĘPOWANIE REKAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać:

1.a. na piśmie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z oo, ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław (Polska);

1.b. telefonicznie: 574 172 854;

1.c. drogą elektroniczną - adres e-mail: support@sondasports.com.

2. W treści pisma lub wiadomości e-mail należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług.

3. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Użytkownikiem.

 

VI. KONTAKT

1. Użytkownik może skontaktować się z firmą w następujący sposób:

a. na piśmie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z o o, ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław (Polska);

b. telefonicznie: 574 172 854;

c. drogą elektroniczną - adres e-mail: support@sondasports.com.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z obowiązującym prawem, zamiast kwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą a Spółką będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 06.07.2020

"