Newsletter – Regulamin

REGULAMIN NEWSLETTERA I MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Spółka - SONDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 53-609, ul. Wagonowa 2C, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000506708, kapitał zakładowy w wysokości: 75 000, 00 zł, NIP: 8971798074.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Newsletter – materiały i informacje na temat bieżącej działalności spółki oraz artykuły znajdujące się na blogu Spółki przesyłane za pośrednictwem e-mail  oferty i informacje handlowe, marketingowe, promocyjne.

4. Marketing bezpośredni – działania polegające na przedstawianiu Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych.

II. PRZEDMIOT ŚWIADCZONEJ USŁUG

1. Przedmiotem świadczonych usług jest:

1.a. przesyłanie Użytkownikowi Newslettera;

1.b. przedstawienie Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych.

2. Usługi są bezpłatne.

3. Przesłanie Newsletteru odbywa się na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Przedstawienie informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych może odbyć się poprzez:

4.a. przesłanie wiadomości e-mail do Użytkownika;

4.b. Kontakt z Użytkownikiem za pośrednictwem połączeń telefonicznych;

4.c. przesłanie wiadomości tekstowych sms/mms.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Korzystanie z usług wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta e-mail;

2. Korzystanie z usług wymaga dostępu do:

2.a. komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 17 i wyższej; Safari w wersji 9.1.3 i wyższej; inną kompatybilna przeglądarkę internetowa z włączonymi plikami cookie;

2.b. urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym, Android w wersji 4.4 lub nowszej, iOS w wersji 8.0 lub nowszej w przypadku, gdy Użytkownik chce korzystać z usług za pomocą urządzenia mobilnego.

3. Celem zapisania się na usługi świadczone przez Spółkę Użytkownik powinien:

3.a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: https://sondasports.com/ poprzez wpisanie aktywnego adresu e-mail;

3.b. zaakceptować Regulamin i wytracić zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Potwierdzenie zamówienia usług następuje poprzez wejście w link znajdujący się w treści wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z usług oraz wycofać udzielone zgody wskazane w pkt 5 poprzez kliknięcie linku wypisz się zawartego w stopce każdego maila.

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem moich danych osobowych jest SONDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 53-609, ul. Wagonowa 2C, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000506708, kapitał zakładowy w wysokości: 75 000, 00 zł, NIP: 8971798074, reprezentowaną przez: Wojciecha Ganczarskiego – Prezesa Zarządu oraz Emilię Pobiedzińską – Wiceprezesa Zarządu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przedstawienia Użytkownikowi:

2.a. Newslettera - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.b. materiałów i informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Sonda Sports sp. z o.o. - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.c. informacji o charakterze marketingowym w tym informacji handlowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.d. ofert sprzedaży produktów i usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celach wskazanych powyżej.

4. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że zachodzić będzie inna podstawa do przetwarzania danych przez Administratora.

7. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia lub do wyegzekwowania roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

8. Moje dane osobowe mogą być udostępnione:

8.a. podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów;

8.b. osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych (pracownikom/współpracownikom);

8.c. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

9. Dane osobowe mogą być profilowane w celu określenia moich preferencji i przedstawienia mi adekwatnej oferty produktów i usług za pośrednictwem SalesManago – dobór odpowiednich treści na podstawie zachowania użytkownika na stronie www, aplikacji mobilnej, aktywności w sklepie internetowym – przetwarzamy dane: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail.

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI COOKIE

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) Serwis korzysta z plików cookie.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
i wykorzystywane przez Usługę. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookie pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji tylko przez serwer, który je utworzył.

3. Pliki cookie są używane:

3.a. w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania z Usługi; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.b. w celach analitycznych i statystycznych (analiza zachowania Użytkowników w Serwisie, preferencje marketingowe oraz dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników);

3.c. w celu prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

3.d. w celu utrzymania sesji Użytkownika, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie Usługi.

3.e. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.f. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookie, określając warunki ich przechowywania lub dostępu plików cookie do urządzenia Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia, o których mowa w poprzednim zdaniu, zmieniając ustawienia oprogramowania zainstalowanego na swoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfigurując usługę. Ustawienia można zmienić, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub ostrzegać użytkownika za każdym razem, gdy pliki cookie są tworzone na jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3.g. Pliki cookie utworzone na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących ze Sprzedawcą.

3.h. Użytkownik może zawsze usunąć pliki cookie, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

3.i. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Serwisu. Jednak nieakceptowanie plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z Usługi. Korzystanie z przeglądarki z ustawieniami umożliwiającymi przechowywanie plików cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu oznacza, że ​​użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych plików na tym komputerze lub urządzeniu.

VI. POSTĘPOWANIE REKAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy przesyłać:

1.a. na piśmie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z oo, ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław (Polska);

1.b. telefonicznie: 574 172 854;

1.c. drogą elektroniczną - adres e-mail: support@sondasports.com.

2. W treści pisma lub wiadomości e-mail należy dokładnie opisać zaistniałych problem związany z funkcjonowaniem świadczonych usług.

3. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana w terminie czternastu dni od otrzymania zgłoszenia - w sposób uzgodniony z Użytkownikiem.

VII. KONTAKT

1. Użytkownik może skontaktować się z firmą w następujący sposób:

a. na piśmie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z o o, ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław (Polska);

b. telefonicznie: 574 172 854;

c. drogą elektroniczną - adres e-mail: support@sondasports.com.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z obowiązującym prawem, zamiast kwestionowanego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2. Wszelkie spory powstałe między Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą a Spółką będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 06.07.2020

"