Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

I. Definicje użyte w Polityce prywatności:

Spółka – SONDA SPORTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2C, 53 – 609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506708, nr NIP: 8971798074, nr REGON: 022392201, (właściciel https://www.sondasports.com), świadcząca w ramach Serwisu sprzedaż określonych produktów i usług.

Serwis - zbiór stron internetowych zarządzanych przez Spółkę, umożliwiających Kupującemu zakup sprzętu oferowanego do sprzedaży przez Spółkę pod adresem: https://www.sondasports.com

Konsument - konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Poz. 121) tj. osoba fizyczna dokonująca ze Spółką czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalność gospodarczą lub zawodową.

Kupujący - osoba lub podmiot korzystający ze sklepu w serwisie Sonda Sports, będący Przedsiębiorcą lub Konsumentem.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. Poz. 121), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu.
Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę https://www.sondasports.com, jej podstrony i subdomeny.

 

II. Polityka prywatności: ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych:

Administratorem moich danych osobowych jest SONDA SPORTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 53-609, ul. Wagonowa 2C, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000506708, kapitał zakładowy w wysokości: 75 000, 00 zł, NIP: 8971798074.

Gromadzone dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.)

Dane osobowe Kupujących/Użytkowników będą przetwarzane przez Spółkę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług na rzecz Kupującego przez Spółkę, a także za zgodą Kupujących/Użytkowników, w celach marketingowych związanych z działalnością Spółki tj. na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy wymagana jest zgoda;

2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, lub świadczonych usług w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych przez Kupującego/Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę może jednak uniemożliwić Spółce świadczenie usług drogą elektroniczną, a Kupującemu/Użytkownikowi dokonywanie zakupów online.

Dane osobowe Kupującego/Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym np.: odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości, osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych (pracownikom/współpracownikom), podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności w niezbędnym i wymaganym zakresie, podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Spółki czynności związane z zawartą z Kupującym umową, np. dostarczeniem produktów zamówionych przez Kupującego.

Kupujący/Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane:

1. przez okres świadczenia usług, a po ich zakończeniu w czasie właściwym dla kontroli podatkowych lub celnych;

2. do czasu wycofania zgody lub;

3. przez okres przedawnienia lub do wyegzekwowania roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

Dane osobowe mogą być profilowane w celu określenia preferencji Kupującego/Użytkownika i przedstawienia adekwatnej oferty produktów i usług za pośrednictwem SalesManago.

Żądanie i sprzeciw mogą zostać wniesione przez Kupującego / Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres:
support@sondasports.com lub help@sondasports.com.
Do zachowania poufności danych Spółka wykorzystuje wszystkie odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa.
Poufne informacje dotyczące Kupujących / Użytkowników, w tym dane osobowe Kupujących, są chronione przez Spółkę przed ich ujawnieniem osobom trzecim i nieuprawnionym do ich posiadania.
Spółka chroni dane przed ich nieautoryzowanym dostępem, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dla pełnego bezpieczeństwa dane są przechowywane na serwerach Amazon Web Services, zlokalizowanych w Irlandii i Niemczech.
Kupującemu/Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu 29.04.2020 we Wrocławiu pomiędzy:

1. SONDA SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 53-609, ul. Wagonowa 2C, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000506708, kapitał zakładowy w wysokości: 75 000, 00 zł, NIP: 8971798074, reprezentowaną przez: Wojciecha Ganczarskiego – Prezesa Zarządu oraz Emilię Pobiedzińską – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej „Administratorem danych osobowych”

2. SALESMANAGO (https://www.salesmanago.com/)

Zwaną/zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”

§ 1
(POSTANOWIENIA OGÓLNE)

1. Strony oświadczają, że zwarły w dniu 29.04.2020 umowę w przedmiocie CRM i automatyzacji marketingu, która może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO wyłącznie w celu związanym z zawartą umową.

3. Niniejszą umowę należy traktować jako udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą umową.

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa podczas procesu przetwarzania danych.

§ 2
(PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH)

1. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane zebrane przez aplikację, cookies i inne powiązane informacje.

2. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do przetwarzania następujących kategorii osób: klienci, subskrybenci, pracownicy, współpracownicy, użytkownicy strony internetowej.

3. Podmiot przetwarzający nie jest upoważniony do przetwarzania szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) oraz danych dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowego wykonania umowy głównej.

5. Administrator może wyrazić ogólną zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego.

6. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

7. Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają na mocy umowy te same obowiązki ochrony danych jak w umowie między administratorem a podmiotem przetwarzającym w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych - jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec administratora za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym.

§ 3
(OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY)

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się bezterminowo do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że każda osoba która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy bezterminowo.

3. Tajemnica obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

§ 4
(PRAWA I OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO)

1. Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem danych osobowych celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania) w szczególności wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, które jest związane z przetwarzaniem danych.

3. Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

4. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania), 33 RODO (zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu),34 RODO (zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych),35 RODO (ocena skutków dla ochrony danych),36 RODO (konsultacje z organem nadzorczym).

5. Po zakończeniu trwania niniejszej umowy Podmiot przetwarzający obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu powierzonych mu danych oraz do usunięcia wszystkich ich istniejących kopii, sporządzonych na potrzeby bieżącej pracy, chyba że przepisy nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych osobowych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa.

7. Podmiot przetwarzający zawiadamia Administratora ochrony danych osobowych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych w ciągu 24 godzin licząc od chwili zaistnienia naruszenia.

§ 5
(PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH)

1. Administrator danych osobowych zobowiązuje się współpracować z podmiotem przetwarzającym przy wykonaniu niniejszej umowy w celu zapewnienia ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych dokonuje wyjaśnień w razie wątpliwości Podmiotu przetwarzającego co do zgodności z prawem udzielanych poleceń lub instrukcji.

3. Administrator danych osobowych aktualizuje przekazane dane osobowe, aby były one prawidłowe.

§ 6
(KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH)

1. Administrator danych osobowych ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy.

2. Podmiot przetwarzający udostępni wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia nałożonych na niego niniejszą obowiązków.

3. Podmiot przetwarzający umożliwia przeprowadzenie kontroli przetwarzania danych.

§ 7
(CZAS TRWANIA UMOWY)

1. Umowa zostaje zawarta na czas jednego roku.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli nie jest już niezbędne przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora Podmiotowi przetwarzającemu.

3. Administrator danych osobowych ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowych, jeżeli podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z umową, RODO, innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8
(POSTANOWIENIA KOŃCOWE)

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy RODO oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U tj. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)

 

IV. Polityka Plików cookies serwisu Sonda Sports

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.

W każdej chwili możesz zarządzać plikami cookies za pomocą przeglądarki, np.: usuwać lub skasować z historii.

Pamiętaj jednak, że akceptacja plików cookies, umożliwia swobodne i wygodne korzystanie z witryny www, np. nawigacja po stronie lub zapamiętanie preferencji językowych.

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze m.) Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer internetowy, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Pliki cookies są używane:

- w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania z Usługi; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych (analiza zachowania Użytkowników w Serwisie, preferencje marketingowe oraz dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników);

- w celu prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

- w celu utrzymania sesji Użytkownika, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie Usługi.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może zmienić ustawienia, o których mowa w punkcie 4. Polityki Cookies, zmieniając ustawienia oprogramowania zainstalowanego na swoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfigurując usługę.
Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub ostrzegać użytkownika za każdym razem, gdy pliki cookies są tworzone na jego urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

6. Pliki cookies utworzone na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących ze Sprzedawcą.

7. Użytkownik może zawsze usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Serwisu. Jednak nieakceptowanie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Usługi.
Korzystanie z przeglądarki z ustawieniami umożliwiającymi przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika lub na innym urządzeniu oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych plików na tym komputerze lub urządzeniu.

 

Rodzaje plików cookies:

1. Niezbędne

Niektóre pliki cookies są niezbędne, aby móc móc doświadczyć pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych.

Używane plików cookies umożliwia zalogowanie się na konto i np. bezpieczne dodawanie produktów do koszyka oraz dokonywanie zakupów.

2. Statystyki

Te pliki cookies przechowują informacje, takie jak:

- liczba odwiedzających witrynę,

- liczba unikalnych odwiedzających,

- które strony witryny zostały odwiedzone,

- źródło odwiedzin itp.

Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak działa witryna i w którym miejscu wymaga poprawy.

3. Marketing

Nasza witryna wyświetla reklamy.

Pliki cookies służą do personalizowania reklam, które pokazujemy, aby były zgodne preferencjami naszych Użytkowników.

Pliki cookies pomagają nam również śledzić skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych.

Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam, aby wyświetlać reklamy również w innych witrynach internetowych w przeglądarce.

4. Funkcjonalne

Są to pliki cookies, które pomagają w niektórych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcje te obejmują osadzanie treści lub udostępnianie treści na stronie internetowej, na platformach mediów społecznościowych.

5. Preferencje

Te pliki cookies pomagają nam przechowywać ustawienia i preferencje przeglądania użytkowników naszego serwisu, takie jak np. preferencje językowe. Dzięki temu podczas przyszłych wizyt w witrynie, odwiedzający otrzymuje treści i wygląd, zgodny ze swoimi preferencjami.

 

V. Kontakt

Kupujący / Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w następujący sposób:

a) pisemnie - na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z o. o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław, Polska

b) telefonicznie: +48 576988155

c) elektronicznie - adres e-mail: contact@sondasports.com lub hello@sondasports.com

d) na platformach społecznościowych:
https://www.facebook.com/SondaSports lub https://twitter.com/sondasports

"