Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU SONDASPORTS.COM

 

Spółka określa niniejszy Regulamin w celu ustalenia zasad świadczenia usług w ramach oferowanych przez Spółkę abonamentów, polegających m.in. na analizie danych zebranych przez urządzenie elektroniczne służące do zbierania danych treningowych (tracker), udostępnianiu Użytkownikom raportów z aktywności, a także przekazywaniu informacji o możliwych zagrożeniach kontuzją. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące działania aplikacji, modelu subskrypcyjnego, zapłaty ceny, praw i obowiązków Spółki oraz Użytkowników. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób, który umożliwia Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie również do usług świadczonych poprzez Aplikację Mobilną Sonda Sports udostępnianą przez Spółkę na Urządzeniach Mobilnych, o ile zapisy innych regulaminów, w tym regulaminów udostępnianych przez właścicieli systemów operacyjnych bezpośrednio na Urządzeniach Mobilnych, nie stanowią odmiennie. Wszystkie postanowienia dotyczące zasad korzystania przez Użytkowników z Serwisu stosuje się odpowiednio do zasad korzystania z Aplikacji, chyba że zasady te są odrębne. Niniejszy Regulamin dotyczy Użytkowników będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami.

 

I. DEFINICJE
 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Spółka – spółka SONDA SPORTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2C, 53 – 609 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506708, nr NIP: 8971798074, nr REGON: 022392201, która świadczy w ramach Serwisu sprzedaż usług w ramach oferowanych abonamentów;

2. Serwis – zbiór stron internetowych, którymi zarządza Spółka, pozwalających Użytkownikom na korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę, w tym na zawieranie umów sprzedaży. Powyższy zbiór jest dostępny w domenie internetowej: www.sondasports.com;

3. Aplikacja - dystrybuowana przez lub za zgodą Spółki aplikacja SONDA SPORTS udostępniana do instalacji na Urządzeniach Mobilnych, pozwalająca na korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę, w tym na zawieranie umów sprzedaży;

4. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS;

5. Tracker – urządzenie elektroniczne udostępniane przez Spółkę do sprzedaży Użytkownikom w zakładce sondasports.com/sklep udostępnianej w Serwisie, służące do zbierania danych treningowych;

6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej ze Spółką niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Użytkownik – Konsument, jak i Przedsiębiorca korzystający z Serwisu SONDA SPORTS na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności zawiera umowy o świadczenie przez Spółkę usług w ramach subskrypcji abonamentu;

9. Podatnik VAT – czynny podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

10. Podatnik podatku od wartości dodanej - aktywny podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla celów tego podatku na terenie UE.

11. Podatnik z kraju trzeciego - podatnik uprawniony do rozliczenia podatku z tytułu nabycia mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w kraju trzecim.

12. Kraj trzeci – wszystkie kraje inne niż należące do UE oraz terytoria wyłączone z terytorium UE zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 
1. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę uwarunkowane jest posiadaniem przez Użytkownika:

a). w przypadku korzystania z Serwisu – posiadaniem komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych:
- Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej,
- Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej,
- Opera w wersji 10 i wyższej,
- Google Chrome w wersji 17 i wyższej,
- Safari w wersji 9.1.3 i wyższej
lub innej kompatybilnej z włączoną obsługą plików cookies;

b). w przypadku korzystania z Aplikacji – posiadaniem Urządzenia Mobilnego z systemem:
- Android w wersji 4.4 lub wyższej,
- iOS w wersji 8.0 lub wyższej

c). w obydwu przypadkach korzystania z Serwisu i Aplikacji - posiadaniem aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.

3. Użytkownik będący Przedsiębiorcą może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

4. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu lub ubezwłasnowolnione częściowo nie mają zdolności do czynności prawnych i w ramach korzystania z Serwisu są reprezentowane wyłącznie przez ich przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna). Osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu, a ukończyły lat trzynaście oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i dla podejmowanych przez nich czynności w ramach korzystania z Serwisu wymagana jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego.

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Serwisie.

6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Spółki, logo Serwisu oraz elementów graficznych Serwisu oraz układu i kompozycji Serwisu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Spółki lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Serwisu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

7. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o nieupoważnionym wykorzystaniu jego konta bądź hasła, a także o każdym innym przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę za pomocą platformy supportowej dostępnej w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystanie konta bądź hasła Użytkownika przez osobę trzecią.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ
 
1. OPIS USŁUG

a). Spółka oferuje swoim Użytkownikom możliwość korzystania z następujących usług:
zapisywanie i automatyczne analizowanie danych zebranych przez tracker,
udostępnianie Użytkownikom spersonalizowanych, szczegółowych raportów z aktywności oraz bieżącego i historycznego statusu postępów i kondycji fizycznej,
udostępnianie informacji o sytuacji możliwości zagrożenia kontuzją.

b). Spółka świadczy usługi skierowane do Użytkowników indywidualnych w ramach pakietu podstawowego i abonamentu indywidualnego oraz skierowane do drużyn w ramach abonamentu drużynowego.

c). Na zasadach opisanych poniżej Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez Spółkę w ramach subskrypcji abonamentu.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG

a). Zakup trackera umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Spółkę, o których mowa w ust. 1 lit. a) przez okres pierwszych 30 dni od daty założenia konta w Serwisie. Zasady sprzedaży trackerów uregulowane zostały w odrębnym regulaminie.

b). Po upływie terminu, o którym mowa w lit. a) Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez Spółkę na zasadach opisanych poniżej w zależności od wybranego abonamentu.

3. USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

a). Usługi świadczone w ramach abonamentu indywidualnego skierowane są do indywidualnego Użytkownika.

b). Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 lit. a) Użytkownik indywidualny ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z Serwisu i dostęp do danych zebranych przez tracker i ich podstawowych analiz.

c). W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Spółkę, o których mowa w ust. 1 lit. a), Użytkownik indywidualny powinien dokonać subskrypcji abonamentu indywidualnego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IV.

d). Użytkownik indywidualny może zdecydować się na subskrypcję abonamentu indywidualnego w dowolnym momencie korzystania z Serwisu.

e). Użytkownik indywidualny jest jednocześnie administratorem swojego konta.

f). W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie jej trwania, o której mowa w par. IV, pkt. 1, lit. c), po upływie okresu subskrypcji, Użytkownik indywidualny może w dalszym ciągu korzystać z usług świadczonych przez Spółkę opisanych w lit b).

4. USŁUGI DLA DRUŻYN

a). Usługi świadczone w ramach abonamentu drużynowego skierowane są do drużyn.

b). W przypadku drużyn, po upływie terminu wskazanego w ust. 2 lit. a) dalsze korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę jest możliwe wyłącznie w ramach subskrypcji abonamentu drużynowego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IV.

c). Abonament drużynowy dzieli się na następujące modele:

- Sonda Sports ELITE - dotyczy drużyn do 50 graczy. Koszt abonamentu ustalany indywidualnie.

- Sonda Sports Professional - dotyczy drużyn do 30 graczy. Koszt abonamentu ustalany indywidualnie.

d). Użytkownik może dokonać zmiany modelu abonamentu w każdym czasie.

e). W przypadku rezygnacji z subskrypcji abonamentu Użytkownik ma prawo korzystać z wykupionego abonamentu do końca okresu, za który została pobrana płatność.

f). W przypadku wykupienia abonamentu drużynowego, administratorem konta danej drużyny jest jej opiekun – trener. Zasady tworzenia konta drużynowego oraz administrowania poszczególnymi kontami zawodników opisane zostały w pkt. VI ust. 2.

g). Osoba zarejestrowana w Serwisie jako trener ma do dyspozycji indywidualne oraz zbiorowe dane dotyczące każdego z członków drużyny (zawodników), na co członkowie drużyny (zawodnicy) wyrażają zgodę.

h) Zakup Trackera umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Firmę, o których mowa w ust. 1 lit. a) przez pierwsze 30 dni od założenia konta w Serwisie. Warunki sprzedaży Trackerów reguluje odrębny Regulamin.

i) Przy dodawaniu nowego trackera do konta zespołu opłata zostanie naliczona zgodnie z wybranym modelem subskrypcji drużynowej.

j) W Sonda Sports ELITE cena abonamentu obejmuje do 35 godzin transferu danych miesięcznie na tracker. Wszelkie nadwyżki transferu danych są odpowiednio wyceniane.

 

IV. SUBSKRYPCJA
 
1. ZASADY OGÓLNE

a) Wybierając pakiet usług abonamentowych, Użytkownik musi uiścić opłatę abonamentową za pomocą systemu PayPal, karty debetowej / kredytowej lub przelewu bankowego.

b) Użytkownik może w każdej chwili anulować swoją subskrypcję za pośrednictwem PayPal, korzystając z funkcji „Anuluj subskrypcję” w Serwisie. Użytkownik może również anulować subskrypcję, kontaktując się z zespołem sprzedaży lub opiekunem klienta.

c) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji korzystając z opcji „Anuluj subskrypcję” dostępnej w oprogramowaniu. Konto pozostanie aktywne do następnej daty odnowienia subskrypcji.

2. ZASADY PŁATNOŚCI

a). Opłata za świadczenie usług w ramach abonamentu jest miesięczna.

b). Pierwsza opłata za subskrypcję pobierana jest po upływie terminu, o którym mowa w pkt. III ust. 2 lit. a).

c). W przypadku, gdy nie uda się pobrać należności np. z uwagi na brak posiadanych przez Użytkownika środków pieniężnych w systemie PayPal, próba pobrania zostanie dwukrotnie powtórzona w odstępach dobowych.

d). W razie braku możliwości uzyskania należności w sposób, o którym mowa powyżej, dostęp Użytkownika do usług świadczonych przez Spółkę zostanie automatycznie wyłączony z tym zastrzeżeniem, że w razie braku możliwości uzyskania należności za subskrypcję od Użytkownika indywidualnego, będzie miał on w dalszym ciągu dostęp do zapisanych i automatycznie analizowanych danych zebranych przez tracker .

e). Świadczenie usług przez Spółkę może być wznowione pod warunkiem dokonania przez Użytkownika płatności.

f). Ewentualne opłaty naliczane przez operatorów kart kredytowych Użytkowników ponosi Spółka.

3. WYSTAWIANIE FAKTUR

a). Faktury dokumentujące sprzedaż wszystkich usług dostarczanych przez Spółkę oraz faktury korygujące będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) na dzień ich wystawienia.

b). Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie przez Spółkę faktur drogą elektroniczną.

 

V. WŁASNOŚĆ DANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE
 
1. Użytkownicy są właścicielami przekazywanych przez siebie i zebranych przez tracker danych w ramach korzystania z Serwisu.

2. Na indywidualnych kontach zapisywane są wyniki każdego z Użytkowników lub poszczególnych członków drużyny (zawodników).

3. Usunięcie konta powoduje usunięcie zgromadzonych danych w Serwisie.

4. Spółka przechowuje wyniki indywidualnych Użytkowników lub poszczególnych członków drużyny (zawodników) do czasu usunięcia konta w Serwisie.

5. Spółka wskazuje, że dane są przechowywane na serwerach AWS zlokalizowanych w Irlandii oraz Republice Federalnej Niemiec.

 

VI. UTWORZENIE KONTA W SERWISIE
 
1. ZASADY OGÓLNE REJESTRACJI

a). W celu korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, Użytkownik powinien zarejestrować się w Serwisie – utworzyć konto Użytkownika.

b). Rejestracja w Serwisie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- podanie imienia i nazwiska,

- podanie adresu e-mail oraz hasła,

- akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę oraz do realizacji umowy sprzedaży zawartej przez Użytkownika,

c). W przypadku chęci otrzymywania przez Użytkowników biuletynów od Spółki (newsletterów) przesyłanych na adres e-mail Użytkowników, wymagane jest wyrażenie przez Użytkownika odrębnej zgody.

d). Rejestracja w Serwisie jest darmowa.

e). Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

f). W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je niezwłocznie zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.

g). Z chwilą rejestracji w Serwisie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego aktywności w ramach Serwisu w związku z zawieranymi Umowami.

2. UTWORZENIE KONTA DRUŻYNOWEGO

a). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Serwisie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika. W przypadku osób, o których mowa w pkt. II ust. 4 uprawnienie do rejestracji przysługuje przedstawicielowi ustawowemu lub wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

b). Trener tworzy konto w Serwisie dostępne dla zawodników wchodzących w skład danej drużyny.

c). W przypadku posiadania przez trenera adresu e-mail danego zawodnika, trener może wskazać ten adres w Serwisie. W takim przypadku na adres e-mail zawodnika zostaje wysłany link umożliwiający utworzenie nowego hasła dla tego konta. W chwili jego utworzenia/ustawienia przez danego zawodnika oraz po akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, nabywa on prawo do administrowania swoim kontem w Serwisie. Do czasu ustawienia hasła przez zawodnika, administratorem konta jest trener, który może nim dowolnie zarządzać. Z momentem utworzenia hasła dla swojego konta przez zawodnika trener traci powyższe uprawnienie z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 4 lit. j).

d). W przypadku niepodania adresu e-mail danego zawodnika lub braku potwierdzenia tego adresu przy pomocy e-maila, trener zarządzający kontem drużynowym ma obowiązek uzyskać odrębną, wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych każdego z takich zawodników i ponosi odpowiedzialność w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo za nieuzyskanie lub wadliwe uzyskanie takiej zgody. W takich przypadkach trener jest osobą upoważnioną do administrowania kontem zawodnika.

3. DODAWANIE DO DRUŻYNY

a). Trener może dodawać zawodników wchodzących w skład jego drużyny do innych drużyn trenera.

b). W przypadku dodania do drużyny Użytkownik w dalszym ciągu posiada jedno konto.

 

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

a). Informacje dotyczące świadczonych usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

b). Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę zakupu usługi.

c). Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Serwisie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

d). Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją określonej funkcjonalności na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem usługi (np. kolor, proporcje itp.).

e). Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

f). Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

g). W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera usługę będącą przedmiotem zamówienia.

h). Po wyborze usług, Użytkownik może złożyć zamówienie w Serwisie poprzez zaznaczenie opcji „subskrybuj”. Użytkownik dokonuje ostatecznego potwierdzenia subskrypcji w systemie płatności elektronicznej PayPal.

i). Użytkownik będący Przedsiębiorcą przy składaniu zamówienia jest zobowiązany podać dane identyfikujące go jako Przedsiębiorcę, tj. wskazać NIP lub VAT konieczne do wystawienia faktury.

j). Po złożeniu zamówienia, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową systemu płatności elektronicznej PayPal, gdzie wyraża zgodę na pobranie płatności zgodnie z Pkt. IV ust. 2 lit b).

k). Zamówione usługi są aktywowane przez Spółkę automatycznie po wyrażeniu zgody, o której mowa w lit. j).

l). W przypadku stwierdzenia przez Spółkę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, informacja o tym będzie dostępna w Serwisie na koncie danego Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik może ponownie dokonać wyboru usługi i złożyć zamówienie.

m). Umowa zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przez PayPal aktywowania usług.

n). W przypadku korzystania z usługi i złożenia zamówienia subskrypcji przez aplikację w sklepach AppStore dla systemu iOS i Google Play dla systemu Android, użytkownika obowiązują zasady wymienionych sklepów.

2. CENA

a). Ceny świadczonych usług podawane są w euro. Cena świadczonych usług zawiera wszystkie obciążenia publiczno-prawne wynikające z polskich przepisów ustawy o VAT.

b). Ostateczna cena za świadczenie usług (tj. cena za miesięczną subskrypcję abonamentu wraz z podatkiem VAT albo z ewentualnym podatkiem od wartości dodanej wskazana jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

c). W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika będącego jednocześnie Podatnikiem podatku od wartości dodanej Użytkownik będzie uprawniony do rozliczenia kwoty podatku VAT z tytułu świadczenia usług w kraju swojej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności.

d). W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika będącego jednocześnie Podatnikiem z kraju trzeciego, będzie on uprawniony do rozliczenia podatku z tytułu nabycia zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie danego kraju trzeciego.

 

VIII. WSPARCIE TECHNICZNE
 
1. Spółka oferuje Użytkownikom wsparcie techniczne online w postaci tzw. supportu realizowanego przy pomocy platformy supportowej dostępnej w Serwisie.

2. Zgłoszeń należy dokonywać przy pomocy formularza umiejscowionego w platformie supportowej http://help.sondasports.com dostępnej w Serwisie i postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez support. Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą adresu e-mail: support@sondasports.com, a także poprzez social media pod następującymi adresami: https://twitter.com/sondasports oraz https://www.facebook.com/SondaSports/.

3. Support jest dostępny przez całą dobę.

4. Odpowiedzi udzielane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

5. Użytkownicy mogą zgłaszać Spółce swoje uwagi, pomysły czy komentarze dotyczące funkcjonowania Serwisu za pomocą platformy supportowej.

 

IX. PRZERWY TECHNICZNE
 
1. Spółka, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu nawet w przypadku, gdyby spowodowało to utratę danych użytkowników, chyba że powyższe działania zostały podjęte przez Spółkę z winy umyślnej.

2. W związku ze stałym udoskonalaniem Serwisu, Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian w zakresie oferowanych usług oraz działalności Serwisu. W wyniku zmian może wystąpić konieczność korzystania przez Użytkowników ze zaktualizowanej wersji Serwisu.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Serwisu.

4. Spółka zapewnia, że każdorazowo dołoży wszelkiej staranności, aby ciągłość funkcjonowania Serwisu była przywracana niezwłocznie, o ile nie wystąpią okoliczności nadzwyczajne.

5. W miarę możliwości Spółka będzie informowała Użytkowników z wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

6. Spółka dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich. Spółka, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do Serwisu oraz urządzeń, z których korzysta Użytkownik i uzyskanie w ten sposób jakichkolwiek danych oraz nie ponosi odpowiedzialności za możliwy wpływ osób trzecich na pomiar uzyskanych przez danego Użytkownika wyników. Spółka, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usług świadczonych przez operatora płatności.

 

X. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
1. Spółka nie świadczy za pośrednictwem Serwisu usług o charakterze medycznym czy jakichkolwiek innych usług zdrowotnych.

2. Spółka nie bada sytuacji zdrowotnej Użytkowników, nie posiada również odpowiedniej wiedzy o ich stanie zdrowia, przebytych chorobach, przypadłościach i dysfunkcjach. Czynniki te mogą mieć wpływ na możliwość uprawiania sportu przez Użytkowników. W tym celu Użytkownicy powinni każdorazowo odbywać konsultacje medyczne u lekarzy specjalistów i na bieżąco kontrolować swój stan zdrowia.

3. Spółka prowadzi analizy na podstawie badań naukowych oraz potwierdzonych naukowo algorytmów, zachowując zasady należytej staranności i profesjonalnego działania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za sam wynik, który uzależniony jest m.in. od okoliczności wskazanych w ust. 2. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Spółki.

4. Spółka nie ponosi ponadto odpowiedzialności za dane podane przez Użytkowników w Serwisie, które mogą stanowić podstawę obliczeń dokonywanych w ramach świadczonych usług.

 

XI. USUNIĘCIE KONTA W SERWISIE
 
1. Każdy z Użytkowników może usunąć swoje konto w Serwisie w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Serwisem za pośrednictwem platformy supportowej lub drogą mailową. Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Spółkę w ciągu 14 dni po otrzymaniu żądania skierowanego w któryś z powyższych sposobów.

2. Konto Użytkownika, który wchodzi w skład danej drużyny, może zostać usunięte zarówno przez tego zawodnika, jak i przez trenera. Jeżeli zawodnik nie aktywował swojego konta, trener może je usunąć w dowolnym czasie. Zawodnik lub trener może również podać adres e- mail, w tym przypadku zostanie wysłane powiadomienie z linkiem aktywacyjnym do konta, które pozwoli zawodnikowi na administrowanie swoim kontem.

3. Usunięcie konta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego powoduje wyłączenie subskrypcji z chwilą usunięcia konta. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot uiszczonej ceny za niewykorzystany okres.

4. W razie śmierci Użytkownika, Spółka usunie jego konto w przypadku poinformowania Spółki przez spadkobierców o fakcie zgonu i przedłożenia Spółce odpowiedniego dokumentu urzędowego stwierdzającego powyższą okoliczność.

5. Konto Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostanie usunięte przez Spółkę w razie wykreślenia Przedsiębiorcy z odpowiedniego urzędowego rejestru przedsiębiorców. Spółka może ponadto usunąć konto Użytkownika będącego Przedsiębiorcą w przypadku otwarcia jego likwidacji bądź postępowania upadłościowego lub postępowania o podobnym skutku przeciwko Przedsiębiorcy. W takim przypadku Spółka usunie konto po uzyskaniu odpowiedniej informacji z rejestru lub po uzyskaniu dokumentu urzędowego stwierdzającego powyższe okoliczności.

6. Usunięcie konta nie wpływa na prawo własności urządzenia. Jest to kwestia ustalana indywidualnie przez Użytkowników oraz zawodników.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA – DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW
 
1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej ze Spółką w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez konieczności podania przyczyny i ponoszenia kosztów z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Po upływie powyższego terminu, prawo odstąpienia wygasa.

2. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem, uiszczona przez niego kwota za korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego systemu płatności (np. PayPal), za pomocą którego dokonano płatności za usługę.

3. Użytkownik będący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za taką część świadczenia, która została spełniona do momentu odstąpienia od umowy. Powyższą kwotę wylicza się proporcjonalnie za czas świadczenia usługi.

4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik będący Konsumentem powinien wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać je pocztą na adres Spółki bądź wypełnić formularz odstąpienia dostępny bezpośrednio w Serwisie. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z drugiej formy odstąpienia, Spółka prześle Konsumentowi drogą mailową potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

XIII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 
1. W zakresie ochrony danych osobowych oraz plików cookie odsyłamy do Polityki Prywatności.
 

XIV. KONTAKT
 
1. Użytkownicy mają zapewniony kontakt ze Spółką w następujący sposób:

a). pisemnie – na adres korespondencyjny: SONDA SPORTS Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2c, 53 – 609 Wrocław (Polska)

b). telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 576 988 155

c). drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: support@sondasports.com.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. Do wszystkich czynności wynikających z niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Powyższe dotyczy również wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy polskiego prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są nieskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od: 14.07.2020

"